Stadgar


STADGAR FÖR NATURISTFÖRENINGEN IN CORPORE SANO 

STADGAR FÖR NATURISTFÖRENINGEN IN CORPORE SANO

 

ANTAGNA AV ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE 2023

 

 • 1 Organisation

Naturistföreningen In Corprore Sano (NICS) är ansluten till Sveriges Naturistförbund (SNF) och erkänner dess stadgar. SNF är anslutet till Internationella Naturistfederatiionen (INF/FNI) som i sin tur är ansluten till FN-organet UNESCO.

 

Föreningen har sitt säte i Blekinge.

 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 maj – 30 april.

 

Föreningen tecknas av dess ordförande och kassör var för sig efter samråd.

 

 • 2 Målsättning

Föreningen har till uppgift att verka för naturismen och dess spridning samt att iordningställa och upprätthålla område där naturism kan bedrivas.. Föreningen är ideell och verkar utan enskilda vinstintressen.

 

 • 3 Medlemmar

Medlemskap kan beviljas den som är intresserad av utövande av och verkande för föreningens idéer.

Ansökan om inträde ska göras till styrelsen på av föreningen fastställt formulär. Styrelsen är inte skyldig att närmare motivera ett avslag på en ansökan.

Styrelsen kan utesluta medlem, som inte rättar sig efter stadgarna, som genom olämpligt uppträdande eller på annat sätt skadar föreningens verksamhet, dess syften eller medlemmars privatliv, eller som efter påminnelse inte betalat sin medlemsavgift.

Utesluten medlem kan efter skriftlig framställan få sin sak om-prövad av föreningsmötet.

 

 • 4 Föreningsmöte

Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie föreningsmöte (årsmöte) hålls en gång årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock före juni månads utgång.

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen så finner nödvändigt eller då minst tio medlemmar skriftligen begär det. Extra förenings-möte behandlar endast sådan fråga som föranlett mötet.

 

Kallelse till föreningsmöte skall ske genom skriftligt meddelande till medlemmarna. Kallelse skall nå medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Till kallelsen skall fogas föredragningslista jämte därtill hörande handlingar.

Föreningsmötet kan endast fatta beslut i frågor som finns upp-satta på föredragningslistan.

 

 • 5 Mötesordning

Föreningsmötet öppnas av styrelsens ordförande. Därefter väljs mötets ordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare.

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Styrelsens förvaltningsberättelse (ekonomisk redogörelse samt verksamhetsberättelse).
 2. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 3. Inkomna motioner och framställningar från styrelsen.
 4. Val av
 5. Ordförande för föreningen för ett år,
 6. Övriga ledamöter, vars mandat utgått samt suppleanter,
 7. Revisorer samt revisorssuppleant,
 8. Valberedning
 9. Fastställande av medlemsavgift samt avgift för säsongsplats.
 10. Övriga frågor (här kan bindande beslut inte fattas).

 

 • 6 Omröstning och beslut vid föreningsmöte

Vid föreningsmöte äger varje medlem en röst. Röstning genom fullmakt är inte tillåten.

Vid föreningsmöte sker alla omröstningar öppet. Val kan dock förrättas med slutna sedlar om någon medlem begär det.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I övriga ärenden har mötesordföranden utslagsröst.

 

 • 7 Motioner

Motion skall vara styrelsen tillhanda före april månads utgång för att kunna upptas till behandling vid innevarande års årsmöte. Styrelsen kan med undantag härifrån förelägga årsmötet motion som inkommit senare, förutsatt att den hunnit beredas av styrelsen innan kallelsen till mötet utsänts.

 

 • 8 Valberedning

Förslag till styrelseledamöter framläggs av en valberedning på tre ledamöter som utses av årsmötet för tiden till nästa årsmöte.

 

Finns ingen anmärkning mot en avgående styrelseledamot och denne inte skriftligen hos valberedningen avsagt sig återval, kan vederbörande återväljas i sin frånvaro.

Till ny styrelseledamot kan även frånvarande person väljas under förutsättning att vederbörande tillfrågats av den som ställer förslaget.

 


   


  • 9 Styrelse

  Föreningens styrelse är föreningens verkställande organ och beslutar i föreningens angelägenheter mellan föreningsmötena,

  Styrelsen skall bestå av ordförande och minst fyra, högst sex, ordinarie ledamöter samt två suppleanter, samtliga valda av ordinarie föreningsmöte. Ordinarie ledamöter väljs på två år och på sådant sätt, att tre ledamöter samtidigt står i tur att avgå vartannat år och övriga ledamöter mellanliggande år. Suppleanter väljs på ett år.

   

  Föreningens ordförande tillsätts av föreningsmötet. Omedelbart efter föreningsmötet utser styrelsen inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

   

  Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller när minst två styrelseledamöter begär det.

   

  För beslut fordras att minst fyra ledamöter deltar i mötet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

  Är styrelsen inte fulltalig, skall minst tre ledamöter vara för ett förslag för ett beslut.

   

  Suppleant har rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag vid styrelsesammanträde, men har rösträtt endast då han/hon inträtt i frånvarande ordinarie ledamots ställe.

   

  Vid styrelsesammanträde förs protokoll som justeras av ordföranden och uppläses på nästa sammanträde. Protokollet utsänds till styrelseledamöter och suppleanter samt till revisorerna.

   

   

   

   

   

  • 10 Revisorer

  Årsmötet utser för ett år i taget två revisorer och två suppleanter för dessa att granska föreningens räkenskaper och avge utlåtande däröver.

  I god tid före årsmötet skall föreningens räkenskaper, kassa, värdehandlingar och protokoll hållas tillgängliga för revisorerna.

   

  • 11 Medlemsavgift

  Medlemsavgift till föreningen erläggs för kalenderår med belopp och på tid som årsmötet bestämmer. Medlem som inte betalat sin avgift i tid skall tillskrivas av kassören.

  Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen äger inte rätt att återfå inbetald avgift.

   

  • 12 Stadgeändring

  Beslut om stadgeändring tas av föreningsmötet.

  För beslut om stadgeändring krävs att minst två tredjedelar av de röstberättigade på mötet biträder förslag om ändring.

   

  • 13 Föreningens upplösning

  Beslut om upplösning av föreningen kan ske endast genom två tredjedels majoritet på två på varandra följande ordinarie föreningsmöten.

   

  Vid upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla Sveriges Naturistförbund eller enskild förening inom förbundet eller fonderas på sätt som årsmötet bestämmer i anslutning till beslutet om upplösning.