Stadgar


STADGAR FÖR NATURISTFÖRENINGEN IN CORPORE SANO 

§1 Organisation


Naturistföreningen In Corpore Sano ( NICS ) är ansluten till Sveriges Naturistförbund ( SNF ) och erkänner dess stadgar. SNF är anslutet till Internationella Naturistfederationen (INF / FNI) som i sin tur är ansluten till FN-organet UNESCO.


Föreningen har sitt säte i Blekinge.


Föreningsmötet är högsta beslutande instans i varje angelägenhet.


Föreningens styrelse är föreningens verkställande organ och beslutar i föreningens angelägenheter under perioden mellan föreningsmötena.


Verksamhets-och räkenskapsåret omfattar tiden 1 maj - 30 april. Föreningen tecknas av dess ordförande och kassör var för sig efter samråd.


§2 Målsättning


Föreningen har till uppgift att verka för naturismen och dess spridning samt att iordningställa och upprätthålla område där naturism kan bedrivas. Den är ideell och verkar utan enskilda vinstintressen.§ 3 Medlemmar


Medlemskap kan beviljas familjer samt jämna par över 18 år, vilka är intresserade av utövande av och verkande för föreningens idéer. Styrelsen äger dock rätt att bevilja undantag från parregeln, främst beträffande ungdom.


Ansökan om inträde skall göras på av föreningen fastställt formulär. Styrelsen är inte skyldig att närmare motivera ett avslag på en ansökan.


Medlem som inte inbetalat sin avgift inom föreskriven tid må avregistreras i förbundets medlemsregister.


Styrelsen äger genom enhälligt beslut utesluta medlem, som inte rättar sig efter stadgarna, som genom olämpligt uppträdande eller på annat sätt skadar föreningens verksamhet, dess syften eller medlemmars privatliv, eller som inte efter påminnelse fullgjort betalningsskyldighet gentemot föreningen. Utesluten

medlem kan efter skriftlig framställning få sin sak omprövad på föreningsmötet.


§ 4 Styrelse


Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst fyra, högst sex övriga ordinarie ledamöter samt tre suppleanter, samtliga valda av föreningsmötet. Ordinarie ledamöter väljs på två år och på sådant sätt att tre ledamöter samtidigt står i tur att avgå vartannat år och övriga ledamöter mellanliggande år. Suppleanter väljs på ett år.


Föreningens ordförande tillsätts av föreningsmötet. Omedelbart efter föreningsmötet utser styrelsen inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.


Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller när minst två styrelseledamöter begär det.


För beslut fordras att minst tre av styrelsens ledamöter är närvarande. Inom styrelsen gäller den mening varom de flesta enas eller, vid lika röstetal, den mening ordföranden biträder.Är styrelsen inte fulltalig skall minst tre ledamöter vara för förslaget.


Suppleant äger närvara, yttra sig och ställa förslag vid styrelsesammanträde, men äger rösträtt endast då han/hon inträder i styrelsen i frånvarande ledamots ställe.


Vid sammanträde förs protokoll, som skall uppläsas och justeras av ordföranden vid nästa styrelsesammanträde.


§ 5 Föreningsmöte


Ordinarie föreningsmöte ( årsmöte ) hålls en gång årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer, dock före juli månads utgång.


Extra föreningsmöte hålls då styrelsen så finner nödvändigt eller då minst tio medlemmar skriftligen begär det. Extra Möte behandlar endast sådan fråga som föranlett mötet.


Kallelse till föreningsmöte skall ske genom skriftligt meddelande till medlemmarna, vilket utsänts senast tio dagar före utsatt tid. Till kallelsen skall fogas föredragningslista jämte därtill hörande handlingar.


§6 Mötesordning


Föreningsmöte öppnas av styrelsens ordförande. Därefter väljs mötets ordförande, sekreterare och två justeringsmän.


Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma:


l. Styrelsens förvaltningsberättelse.


2. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.


3. Inkomna motioner och framställningar av styrelsen.


4. Val av a) ordförande i föreningen ( vars mandat utgått)


b) övriga ledamöter i styrelsen ( vars mandat utgått ) och suppleanter.


c) revisorer och suppleanter för dessa.


d) valberedning.


5. Fastställande av avgifter.


6. Övriga frågor ( ej av beslutskaraktär).

 

§ 7 Omröstning och beslut vid föreningsmöte


Vid föreningsmöte sker alla omröstningar öppet. Val förrättas dock med slutna sedlar, när någon medlem begär det. Varje medlem äger en röst. Röstning genom fullmakt är inte tillåten. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning och övriga ärenden enligt den mening som ordföranden för mötet biträder.


För beslut om stadgeändring fordras att minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande biträder beslutet. Beslut om upplösning av föreningen kan ske endast genom beslut som med minst två tredjedelars majoritet fattas av två på varandra följande ordinarie föreningsmöten.


§ 8 Motioner


Motioner skall skriftligt vara styrelsen tillhanda före april månads utgång för att kunna upptas till behandling vid innevarande års ordinarie föreningsmöte. Styrelsen äger med undantag härifrån förelägga mötet motion, som inkommit senare, därest den hunnit beredas av styrelsen innan kallelse till mötet utsänts.


§ 9 Valberedning och val av styrelseledamöter


Förslag på styrelseledamöter framläggs av en valberedning på tre personer, som utses av årsmötet för tiden till nästkommande årsmöte.


Finns ingen anmärkning mot avgående styrelseledamot och denne inte skriftligt hos valberedningen avsagt sig återval, kan vederbörande återväljas i sin frånvaro. Till ny styrelseledamot kan även frånvarande person väljas under förutsättning att vederbörande tillfrågats av den som ställer förslaget och förklarat sig villig att delta i arbetet inom styrelsen.


§ 10 Revisorer


På årsmötet utser föreningen för ett år i taget två revisorer jämte två suppleanter för dessa att granska föreningens räkenskaper och avge utlåtande däröver.


I god tid före årsmötet skall föreningens räkenskaper, kassa, värdehandlingar och protokoll hållas tillgängliga för revisorerna.


§ 11 Medlemsavgift


Medlemsavgift till föreningen erläggs för kalenderår med belopp och på tid som årsmötet beslutar. Medlem som inte inbetalt sin avgift i tid skall tillskrivas av kassören.


Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen äger inte rätt att återfå inbetald avgift.


§ 12 Områdesbestämmelser


Tillträde till föreningens område äger föreningens medlemmar och personer med medlemskap i andra föreningar inom förbundet eller med internationellt naturistpass.


Medlemmar äger rätt att medtaga gäster och ansvarar då för dessa.


Om campingavgifter och andra avgifter för utnyttjandet av området beslutar föreningsmötet.


Styrelsen utfärdar, med iakttagande av vad föreningsmötet kan ha beslutat, erforderliga ordningsföreskrifter samt övriga föreskrifter för områdets utnyttjande, skötsel och drift.


§ 13 Föreningens upplösning


Vid upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla Sveriges Naturistförbund eller enskild förening inom förbundet eller fonderas på sätt årsmötet bestämmer i anslutning till beslutet om upplösning.